PRIVACY REGELING

Uw privacy wordt door ons gerespecteerd. TOM Zorggroep streeft ernaar om uw privacy zo goed mogelijk te waarborgen en zal vertrouwelijk omgaan met de informatie die u bij ons aanlevert. Bij de verwerking van persoonsgegevens nemen wij de geldende wet- en regelgeving op het gebied van privacy in acht. In deze privacyverklaring informeren wij u over de wijze waarop wij met uw gegevens omgaan.    

Categorieën persoonsgegevens

Door het gebruiken van de website en de daarop beschikbare diensten laat u bepaalde gegevens bij ons achter. Dat gebeurt ook bij ons in de organisatie in het kader van de uitvoering van de begeleidingsovereenkomst. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken.   Afhankelijk van de dienst die u gebruikt kunnen wij de volgende gegevens verzamelen: 

 • NAW-gegevens
 • Geboortedatum
 • BSN-nummer
 • Geslacht
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Gegevens betreffende uw gezondheid
 • De naam van uw zorgverzekeraar en polisnummer
 • De naam van uw andere zorgverleners
 • Tijdstip van uw afspraak
 • Betalingsgegevens

Grondslag voor gegevensverwerking

Wij mogen alleen rechtmatig persoonsgegevens van u verwerken als wij dat doen op basis van een juridische grondslag. Wij verwerken uw persoonsgegevens omdat dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst tussen u en ons, zoals neergelegd in artikel 6 lid 1 sub b van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Daarnaast kunnen wij uw persoonsgegevens verwerken voor een ander gerechtvaardigd belang, zoals het informeren van onze cliënten over actualiteiten of wijzigingen in onze dienstverlening. Deze grondslag is neergelegd in artikel 6 lid 1 sub f van de AVG.     

Doeleinden gegevensverwerking  

De persoonsgegevens die door ons worden verzameld, worden gebruikt voor de volgende doeleinden: 

 • Het aanmaken van uw cliëntendossier om u bij de organisatie in te schrijven.
 • Het bijhouden van uw cliëntendossier.
 • Het inplannen van een afspraak.
 • Het uitvoeren van de begeleidingsplan.
 • Het factureren van de begeleidingsuren.
 • Het bijhouden van door u aangegeven voorkeuren.
 • Het verbeteren van onze dienstverlening.
 • Het uitvoeren van overige, door u gevraagde, diensten.

Verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden  

Wij verstrekken uw persoonsgegevens in beginsel alleen aan derde partijen indien u daar zelf toestemming voor heeft gegeven. Gegevensverstrekking zonder uw toestemming vindt plaats indien dat noodzakelijk is om de overeenkomst tussen u en ons uit te kunnen voeren of een wettelijke verplichting ons dat voorschrijft.  

Toestemming minderjarige  

Voor kinderen tot 12 jaar kunt u als ouder, verzorger of wettelijk vertegenwoordiger toestemming geven. Voor kinderen van 12 tot 16 jaar geldt, dat zowel een ouder, verzorger of wettelijk vertegenwoordiger als het kind toestemming moet geven. 

Bewaartermijnen

Wij zullen uw gegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is voor de in deze privacyverklaring beschreven doeleinden, tenzij dat nodig is op grond van een wettelijke verplichting. Voor het bewaren van uw medische gegevens hanteren wij de wettelijke bewaartermijn van 20 jaar, na de laatste wijziging, uit de Wet op de geneeskundige behandelovereenkomst (WGBO). Naast de WGBO houden we indien nodig ook rekening met bewaartermijnen die voortvloeien uit andere wetgeving. Voor de financiële administratie en de hierbij horende gegevens geldt een (wettelijke) bewaarplicht van 7 jaar. 

Beveiligingsmaatregelen  

Om uw gegevens zo goed mogelijk te beschermen hebben wij passende beveiligingsmaatregelen getroffen. TOM Zorggroep heeft een privacybeleid opgesteld en geïmplementeerd. Tevens zijn medewerkers van TOM Zorggroep die krachtens hun functie kennis hebben van persoonsgegevens verplicht tot geheimhouding ten opzichte van ieder ander, voor zover deze ingevolge hun functie geen kennis behoeven te dragen van de betreffende gegevens. 

Verwijzingen naar websites van derden (via hyperlinks)  

Om u van dienst te zijn hebben wij op onze websites verwijzingen opgenomen naar websites van derden. Wij maken u er graag op attent dat wanneer u deze websites bezoekt, de voorwaarden uit de privacy verklaringen van deze derden van toepassing zijn. Wij raden u aan om de privacy verklaringen van deze websites te lezen voordat u daar verder gebruik van maakt.  

Uw rechten  

Wanneer u persoonsgegevens aan ons heeft verstrekt, heeft u verschillende rechten die u kunt uitoefenen. Zo heeft u recht op inzage, rectificatie en het wissen van uw gegevens. Ook kunt u ons verzoeken om uw gegevens aan u of een andere partij over te dragen of om de gegevensverwerking te beperken. Het staat u daarnaast vrij om bezwaar te maken tegen een verwerking van uw gegevens. U kunt bovendien uw toestemming voor de gegevensverwerking altijd in te trekken. U kunt uw verzoek bij ons kenbaar maken door ons een e-mail te sturen aan (emailadres)  of door telefonisch contact met ons op te nemen via: (tel nr.). Wij streven ernaar om binnen 14 werkdagen op uw verzoek te reageren.    

Klacht indienen 

Mocht u onverhoopt niet tevreden zijn over de wijze waarop wij met uw gegevens omgaan, dan kunt u telefonisch contact met ons opnemen via: (tel. Nr.) of een e-mail sturen aan (emailadres) Indien u een klacht hierover wilt indienen, kunt u contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens. De contactgegevens van de Autoriteit Persoonsgegevens vindt u hier: 

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/privacyrechten/klacht-over-gebruik-persoonsgegevens    

Wijzigingen in deze privacyverklaring  

Wij behouden ons het recht voor om deze privacyverklaring aan te passen. Deze wijzigingen zullen via onze organisatiewebsite bekend worden gemaakt. Wij raden u daarom aan om deze verklaring regelmatig te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.   

Onze contactgegevens   

Heeft u nog vragen of opmerkingen na het lezen van deze privacyverklaring? Dan kunt u hiervoor contact met ons opnemen via de onderstaande contactgegevens:   

 

TOM Zorggroep 

info@tomzorggroep.nl  

06-87159362